Standardní kurzy, docházkové nebo online pro úrovně A1 a A2, otevíráme každé čtyři měsíce v září, lednu a květnu.
V září a v lednu trvají 14 týdnů s frekvenci jednou nebo dvěma setkáními za týden, celkem tedy 28 nebo 56 hodin.
Květnové standardní kurzy se konají dvakrát týdně a mají celkem 28 hodin.
Jedna učební hodina trvá 60 minut a každá lekce trvá 120 minut bez přestávky.
Na konci kurzu studenti absolvují online zavěrečný test.
Náplň kurzů a jejich úrovně odpovídají Společnému evropskému referenčnímu rámci jazyků, od A1 po C1.
K dosažení jednotlivých úrovní je nutné absolvovat předem stanovený počet hodin, jak je níže uvedeno:

A1: 90 hod.
A2: 90 hod.
B1: 150 hod.
B2: 90 hod.
C1: 120 hod.


Zařazení do nezačátečnických kurzů probíhá na základě vstupního rozřazovacího testu.
Třída se skládá minimálně ze 4 a maximálně z 12 studentů.

A1

Podle SERR je úroveň A1 základní úroveň kontaktu. Na této úrovni je student schopen porozumět a používat každodenní výrazy a jednoduché věty zaměřené na uspokojení potřeb konkrétního typu. Umí představit sebe i ostatní a umí se ptát nebo odpovídat na otázky týkající se jeho osobního prostředí. Dokáže komunikovat jednoduchým způsobem, pokud druhý člověk mluví pomalu a jasně.
V našich kurzech trvá 90 hodin a je rozdělena do podúrovní A1a, A1b, A1c.

 

A2

Podle SERR je úroveň A2 základní úrovní přežití. Na této úrovni je student schopen porozumět a komunikovat jednoduché informace o každodenních a obecných tématech. Elementárním způsobem umí popsat podrobnosti svého života nebo prostředí, které ho obklopuje; umí vyjádřit okamžité potřeby.
V našich kurzech trvá 90 hodin a je rozdělena do podúrovní A2a, A2b, A2c.

 

B1

Podle SERR je úroveň B1 úroveň středně pokročilá Práh. Na této úrovni je student schopen porozumět (v jasném a standardním mluveném jazyce) a komunikovat aspekty známých témat týkajících se školy, práce, volného času atd. Umí jednoduše a důsledně vyjádřit svůj názor na známá témata nebo v oblasti svých vlastních zájmů. Umí převyprávět zážitek nebo událost, stručně vysvětlit projekt nebo nápad a stručně hovořit o očekáváních, snech nebo cílech.
V našich kurzech trvá 150 hodin a dělí se na podúrovně B1a, B1b, B1c, B1d, B1e.

B2

Podle SERR je úroveň B2 úrovní pro středně pokročilé Pokrok. Na této úrovni je student schopen porozumět hlavním myšlenkám komplexních textů na konkrétní i abstraktní témata, jakož i odborným diskusím souvisejícím s jeho oborem specializace. Umí reagovat plynule a spontánně, což mu umožňuje normální interakci s rodilými mluvčími italštiny. Umí se jasně a podrobně vyjádřit k celé řadě témat a dokáže předložit svůj názor na dané téma vyjmenováním výhod a nevýhod.
V našich kurzech trvá 90 hodin a je rozdělena na podúrovně B2a, B2b, B2c.

C1

Podle SERR je úroveň C1 pokročilou úrovní Účinnost. Na této úrovni je student schopen porozumět širokému spektru komplexních a dlouhých textů a dokáže rozpoznat jejich implicitní význam. Vyjadřuje se přirozeně a hladce. Flexibilně a efektivně používá jazyk pro sociální, profesní a akademické účely. Umí vytvářet jasné, dobře konstruované a artikulované texty o složitých tématech, ovládá struktury řeči a mechanismy soudržnosti jazyka.
V našich kurzech trvá 120 hodin a dělí se na podúrovně C1a, C1b, C1c, C1d.