Pedagogický sbor Italského kulturního institutu v Praze tvoří učitelé mateřského jazyka s vysokoškolským vzděláním a specializací na výuku italštiny.
Učitelé se pravidelně zúčastňují školení a doškolovacích kurzů v oblasti výuky italštiny jako cizího jazyka.
Pro dotazy ke kurzu a souvisejícím aktivitám je k dispozici didaktický koordinátor.

Metodologie

V naší škole používáme komunikativní metodu výuky, která usiluje o neustálé zlepšování komunikačních dovedností studentů. Od samého počátku podporujeme spontánní a kreativní používání jazyka a prioritu má význam před formou. Důležité je, aby komunikace probíhala. V našich kurzech učíme s vědomím, že dělat chyby při učení jazyka je přirozené. Studenti, kteří se snaží komunikovat, mají na chyby právo. Podle naší výukové metody není dobré průběžně opravovat a je zásadní nikdy neopravovat studenty ve fázi produkce. To samozřejmě neznamená, že oprava chyb není důležitá. Vyšetříme si však ve výuce zvláštní čas, abychom toto učinili diskrétně. Cílem je uvědomit si ty chyby studentů, které se dají odstranit již ve fázi učení, aby mohli sami přijít na správný způsob komunikace. Opravování se nikdy netýká jednotlivce, ale probíhá jako celková analýza na úrovni třídy a musí pomoci všem.
Třída je pro nás navíc ideálním prostředím pro jazykový růst: od začátku pracujeme na soudržnosti studentů, kteří jsou její součástí, a vedeme je ke spolupráci. Ve třídě si navzájem pomáháme, vyměňujeme si informace, pracujeme ve dvojicích nebo ve skupinách, hovoříme. Součástí interaktivní a dynamické metody je zapojeni reálné komunikační situace, která umožňuje studentům opakovaně používat jazyk každodenní komunikace, což do procesu učení přináší i zábavu. K tomu se přidávají i didaktické aktivity hrou, které studentům umožní učit se zábavně.
Komunikační přístup upřednostňuje poslech. Přímý kontakt s jazykem je zásadní. Nejde jen o poslech učitele, ale o procvičování jazyka a naslouchání ostatním, o osobní kontakt s italštinou, procvičování zvuků, improvizaci a vytváření vět, chybování a učení se z chyb.
Stručně řečeno, nejúčinnějším způsobem, jak se učit, je zcela se ponořit do jazyka, který se učíme. Z tohoto důvodu učíme od počáteční úrovně pouze v italštině (přičemž samozřejmě studentům poskytujeme užitečné nástroje pro komunikaci a porozumění).
A konečně, i když komunikativní přístup má za prioritu poslech a mluvení, jsou naše hodiny koncipovány tak, aby studenti rozvíjeli i zbývající jazykové dovednosti a postupně se učili i čtení a psaní.

Rozdělení kurzů

Kurzy jsou rozděleny podle úrovní SERR a výuka probíhá na základě sylabu vytvořeného por potřeby naší školy a potřeb našich studentů.
Úrovně SERR se dále dělí na dílčí úrovně:
A1 (A1a, A1b, A1c): 90 hodin
A2 (A2a, A2b, A2c): 90 hodin
B1 (B1a, B1b, B1c, B1d, B1e): 150 hodin
B2 (B2a, B2b, B2c): 90 hodin
C1 (C1a, C1b, C1c): 120 hodin

A1
Podle SERR je úroveň A1 základní úroveň kontaktu. Na této úrovni je student schopen porozumět a používat každodenní výrazy a jednoduché věty zaměřené na uspokojení potřeb konkrétního typu. Umí představit sebe i ostatní a umí se ptát nebo odpovídat na otázky týkající se jeho osobního prostředí. Dokáže komunikovat jednoduchým způsobem, pokud druhý člověk mluví pomalu a jasně.
V našich kurzech trvá 90 hodin a je rozdělena do podúrovní A1a, A1b, A1c.

A2
Podle SERR je úroveň A2 základní úrovní přežití. Na této úrovni je student schopen porozumět a komunikovat jednoduché informace o každodenních a obecných tématech. Elementárním způsobem umí popsat podrobnosti svého života nebo prostředí, které ho obklopuje; umí vyjádřit okamžité potřeby.
V našich kurzech trvá 90 hodin a je rozdělena do podúrovní A2a, A2b, A2c.

B1
Podle SERR je úroveň B1 úroveň středně pokročilá Práh. Na této úrovni je student schopen porozumět (v jasném a standardním mluveném jazyce) a komunikovat aspekty známých témat týkajících se školy, práce, volného času atd. Umí jednoduše a důsledně vyjádřit svůj názor na známá témata nebo v oblasti svých vlastních zájmů. Umí převyprávět zážitek nebo událost, stručně vysvětlit projekt nebo nápad a stručně hovořit o očekáváních, snech nebo cílech.
V našich kurzech trvá 150 hodin a dělí se na podúrovně B1a, B1b, B1c, B1d, B1e.

B2
Podle SERR je úroveň B2 úrovní pro středně pokročilé Pokrok. Na této úrovni je student schopen porozumět hlavním myšlenkám komplexních textů na konkrétní i abstraktní témata, jakož i odborným diskusím souvisejícím s jeho oborem specializace. Umí reagovat plynule a spontánně, což mu umožňuje normální interakci s rodilými mluvčími italštiny. Umí se jasně a podrobně vyjádřit k celé řadě témat a dokáže předložit svůj názor na dané téma vyjmenováním výhod a nevýhod.
V našich kurzech trvá 90 hodin a je rozdělena na podúrovně B2a, B2b, B2c.

C1
Podle SERR je úroveň C1 pokročilou úrovní Účinnost. Na této úrovni je student schopen porozumět širokému spektru komplexních a dlouhých textů a dokáže rozpoznat jejich implicitní význam. Vyjadřuje se přirozeně a hladce. Flexibilně a efektivně používá jazyk pro sociální, profesní a akademické účely. Umí vytvářet jasné, dobře konstruované a artikulované texty o složitých tématech, ovládá struktury řeči a mechanismy soudržnosti jazyka.
V našich kurzech trvá 120 hodin a dělí se na podúrovně C1a, C1b, C1c.

Vstupní test

Při zařazování nových studentů do nezačátečnických tříd, student absolvuje vstupní test, který nám umožní správné zařazení do tříd odpovídajících jeho znalostní úrovni.