Metodologie

V naší škole používáme komunikativní metodu výuky, která usiluje o neustálé zlepšování komunikačních dovedností studentů. Od samého počátku podporujeme spontánní a kreativní používání jazyka a prioritu má význam před formou. Důležité je, aby komunikace probíhala. V našich kurzech učíme s vědomím, že dělat chyby při učení jazyka je přirozené. Studenti, kteří se snaží komunikovat, mají na chyby právo. Podle naší výukové metody není dobré průběžně opravovat a je zásadní nikdy neopravovat studenty ve fázi produkce. To samozřejmě neznamená, že oprava chyb není důležitá. Vyšetříme si však ve výuce zvláštní čas, abychom toto učinili diskrétně. Cílem je uvědomit si ty chyby studentů, které se dají odstranit již ve fázi učení, aby mohli sami přijít na správný způsob komunikace. Opravování se nikdy netýká jednotlivce, ale probíhá jako celková analýza na úrovni třídy a musí pomoci všem.
Třída je pro nás navíc ideálním prostředím pro jazykový růst: od začátku pracujeme na soudržnosti studentů, kteří jsou její součástí, a vedeme je ke spolupráci. Ve třídě si navzájem pomáháme, vyměňujeme si informace, pracujeme ve dvojicích nebo ve skupinách, hovoříme. Součástí interaktivní a dynamické metody je zapojeni reálné komunikační situace, která umožňuje studentům opakovaně používat jazyk každodenní komunikace, což do procesu učení přináší i zábavu. K tomu se přidávají i didaktické aktivity hrou, které studentům umožní učit se zábavně.
Komunikační přístup upřednostňuje poslech. Přímý kontakt s jazykem je zásadní. Nejde jen o poslech učitele, ale o procvičování jazyka a naslouchání ostatním, o osobní kontakt s italštinou, procvičování zvuků, improvizaci a vytváření vět, chybování a učení se z chyb.
Stručně řečeno, nejúčinnějším způsobem, jak se učit, je zcela se ponořit do jazyka, který se učíme. Z tohoto důvodu učíme od počáteční úrovně pouze v italštině (přičemž samozřejmě studentům poskytujeme užitečné nástroje pro komunikaci a porozumění).
A konečně, i když komunikativní přístup má za prioritu poslech a mluvení, jsou naše hodiny koncipovány tak, aby studenti rozvíjeli i zbývající jazykové dovednosti a postupně se učili i čtení a psaní.
Kurzy jsou rozděleny podle úrovní SERR (Kurzy jsou rozděleny podle úrovní SERR a výuka probíhá na základě sylabu vytvořeného por potřeby naší školy a potřeb našich studentů. A výuka probíhá na základě sylabu vytvořeného pro naši školu a potřeby naších studentů.
Úrovně SERR se dále dělí na dílčí úrovně:
A1 (A1a, A1b, A1c): 90 hodin
A2 (A2a, A2b, A2c): 90 hodin
B1 (B1a, B1b, B1c, B1d, B1e): 150 hodin
B2 (B2a, B2b, B2c): 90 hodin
C1 (C1a, C1b, C1c, C1d): 120 hodin

Vstupní test

Při zařazování nových studentů do nezačátečnických tříd, student absolvuje vstupní test, který nám umožní správné zařazení do tříd odpovídajících jeho znalostní úrovni.