A. Kurzovné v plné výši bude uhrazeno nejpozději jeden týden před začátkem kurzu.

B. Zapsaný student může žádat vrácení kurzovného pouze před začátkem kurzu, vrácená částka bude snížena o administrativní poplatek ve výši 300 Kč. Po začátku kurzu Institut kurzovné nevrací.

C. Pokud by se kurs v případě nových opatření v souvislosti se šířením Covidu-19 nemohl uskutečnit presenčně, výuka bude probíhat online.

D. Uhrazení kurzovného rovněž zahrnuje: průkaz zdarma do knihovny a možnost půjčování knih a videomateriálů z knihovní sbírky v souladu s řádem knihovny. Průkaz studentovi vystavuje knihovník.

E. Student je po dobu trvání kurzu povinen mít odpovídající učebnici ke kurzu.
F. Minimální počet studentů jednoho kurzu je 5, maximální je 12.

G. Přesun z kurzu, ve kterém je student zapsán, do jiného kurzu je možné uskutečnit během prvních dvou týdnů výuky, a pouze v případě, že to umožňuje kapacita nově zvoleného kurzu.

H. Institut si vyhrazuje právo kurz zrušit, pokud nebudou splněny podmínky nutné pro jeho otevření. V případě zrušení kurzu má student možnost zapsat se do podobného kurzu stejné úrovně nebo požadovat vrácení kurzovného v plné výši.

I. Institut si vyhrazuje právo změnit vyučujícího již běžícího kurzu, pokud to budou vyžadovat potřeby organizačního charakteru.

L. Od první vyučovací hodiny, i v začátečnických kurzech, je pro komunikaci ve třídě používán italský jazyk.

M. Na konci všeobecného kurzu student absolvuje závěrečnou online zkoušku. Úspěšné zvládnutí zkoušky mu umožní postoupit do navazujícího kurzu a získat na požádání Osvědčení o absolvování právě skončeného kurzu.

N. Jestliže student chybí na jedné či více hodinách, nebude mu umožněno, aby si svou absenci nahradil s jinou skupinou stejné úrovně. Jestliže bude učitel nepřítomen na jedné či více hodinách, bude dočasně zajištěno suplování anebo se učitel domluví se studenty na náhradním termínu výuky.

Individuální lekce – práva a povinnosti smluvních stran

a) Pokud klient nedorazí na lekci v dohodnutý čas, lektor je povinen na něj počkat. Čas, o který se klient opozdil, lektor není povinen nahradit.

b) Pokud klient potřebuje konkrétní lekci zrušit nebo přerezervovat, lektor se mu vynasnaží vyjít vstříc v rámci svých aktuálních možností.

c) Zrušení nebo přerezervování hodiny je klient povinen oznámit emailem na info@parlo-italiano.cz nejpozději 24 hodin před začátkem plánované lekce. V případě lekce, která následuje bezprostředně po víkendu, tj. v pondělí, je nutno zrušení či přerezervování nahlásit nejpozději v pátek do 15 hodin. Pokud klient lekci zruší později než 24 h před plánovaným začátkem své lekce, lekce mu bude standardně účtována.

d) Klient je povinen vybrat si všechny lekce v počtu domluvených týdnů a má následující 3 týdny na uplatnění zaplacených nevybraných lekcí. Po uplynutí této doby na nevyužité lekce ztrácí nárok.

e) Pokud se vyučující či náhradní vyučující nemohou dostavit na lekci, Institut je povinen klienta o této skutečnosti informovat s předstihem. V případě, že se lekce v daném termínu uskutečnit nemůže, vzniká klientovi nárok na náhradní hodinu.